Hoppa till innehållet

Personuppgifts­policy

Personuppgiftsansvar

I samband med att du använder CookieTractor kan vi behandla vissa personuppgifter om dig. För dessa behandlingar ansvarar Obvi Use AB (org. nr. 556878-0166). Du når oss alltid på info@cookietractor.se.

Du som kund till tjänsten ansvarar alltid själv för de cookies du placerar på din webbplats och måste själv informera dina webbplatsbesökare om ändamålen och den rättsliga grunden med dessa.

Varför vi behandlar uppgifter om dig

Kund

Vi behandlar uppgifter om dig som kund för ändamålen att:

 • Tillhandahålla och underhålla tjänsten CookieTractor
 • Ingå och administrera avtalet med dig
 • Skicka kvitton
 • Hålla kontakten med dig

Lagstöd för behandlingen är att vi behöver behandla uppgifterna för att fullgöra ett avtal med dig, eller intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna tillhandahålla en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig tjänst.

Webbplatsbesökare

Vi behandlar uppgifter om dig som webbplatsbesökare till cookietractor.se för ändamålen att:

 • Tillhandahålla och underhålla tjänsten CookieTractor
 • Insamla och analysera statistik

Lagstöd för behandlingen är intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna tillhandahålla en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig tjänst.

Behandling som krävs enligt lag

Vissa behandlingar krävs av oss som företag enligt lag. När vi gör sådana behandlingar är det med stöd av att det finns en rättslig förpliktelse.

Hur länge vi sparar uppgifterna

Du är aldrig skyldig att lämna uppgifter till oss om det inte krävs enligt vårt avtal. Uppgifterna sparar vi enbart så länge som de behövs för ändamålen och vi raderar givetvis alla uppgifter om dig när du slutar vara vår användare, om det inte krävs enligt lag (såsom bokföringslagen) att vi behåller dem under en längre tid än så.

Om du lämnat ditt samtycke till behandlingen, såsom när du startar en provperiod, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. När du gör det raderar vi omgående alla uppgifter om dig.

Vem vi delar uppgifterna med

Vi delar dina personuppgifter med våra revisorer och med Skatteverket. Dessa är själva personuppgiftsansvariga för sina verksamheter och vi ser till att överföringen dit sker på ett säkert vis.

Vidare har vi ett fåtal underleverantörer av de system vi använder för att administrera vår verksamhet. Det handlar om att lagra loggar, hantera mailutskick och nätverkslösningar (CDN). Vi tillhandahåller också kortbetalningar och fakturor som hanteras av en annan part.

Med leverantörerna har vi sett till att behandlingen regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal för att följa dataskyddsbestämmelserna. Underleverantörerna behandlar bara uppgifterna inom EU/EES, eller omfattas, vid tredjelandsöverföringar, av EU:s standardiserade dataskyddsbestämmelser (SCC) i enlighet med artikel 46.2 c i dataskyddsförordningen (GDPR). Om våra leverantörer i sin tur anlitar underleverantörer så omfattas även dessa av de standardiserade dataskyddsbestämmelserna, eller i vissa fall av EU-beslut om adekvat skyddsnivå enligt artikel 45 GDPR, av bindande företagsbestämmelser enligt artikel 47 GDPR eller av annan lämplig skyddsåtgärd enligt artikel 46 GDPR.

Du kan läsa mer om hur våra biträden hanterar personuppgifter här:

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och en kopia på uppgifterna
 • Få dina uppgifter rättade eller kompletterade om de är felaktiga eller ofullständiga
 • Få dina uppgifter raderade, när du lämnat ditt samtycke till behandlingen
 • Invända mot behandlingen
 • Begära begränsning av behandlingen om du anser att den är olaglig, eller att vi inte längre behöver uppgifterna, om du tidigare begärt en invändning eller anser att uppgifterna är felaktiga
 • Få ut dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format, om behandlingen sker automatiserat

Du har också rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet. Läs mer på www.imy.se.