Användaravtal

Senast uppdaterad: 18 november 2021

Detta användaravtal gäller mellan Obvi Use AB org nr. 556878-0166, address Västerlånggatan 30, 111 29 Stockholm (“Leverantören”) och ni ("Kunden") för användandet av cookie consent-lösningen CookieTractor (“Tjänsten”).

1. Tjänsten

Tjänsten erbjuder funktionalitet för att samla in samtycke för cookies från användare på Kundens webbplats(er). Under Avtalets löptid får Kunden tillgång till och rätt att använda Tjänsten.

2. Implementering

Tjänsten implementeras av Kunden eller av Kunden utsedd partner. Installationsanvisningar för Tjänsten finns tillgängliga på: https://www.cookietractor.se/installationsanvisningar

Det är Kundens ansvar att säkerställa att implementationen av Tjänsten och informationen som tillhandahålls till slutanvändaren är korrekt, vilket inkluderar all informationstext i Tjänsten samt all klassificering av Kundens cookies.

Det kan finnas cookies som sätts genom slutanvändarens interaktion med webbplatsen (formulär, flöden, etc.) som Tjänsten inte automatiskt kan inhämta. Det är Kundens ansvar att säkerställa att alla cookies som sätts på Kundens webbplats(er) är angivna i Tjänsten.

Lagar för samtycke kring cookies är inte nödvändigtvis implementerad och/eller tolkad på samma sätt i alla länder och ingen garanti kan lämnas för att Tjänsten leder till full uppfyllnad av lokala regler för användandet av cookies.

3.  Support

Support för användning av Tjänsten tillhandahålls av Leverantören via e-post info@cookietractor.se utan extra kostnader. Önskar Kunden utökad hjälp med implementation av Tjänsten tillhandahålls detta mot löpande timdebitering.

4.  Betalning

Kostnaden för Tjänsten faktureras Kunden årligen (12 månader) i förskott enligt gällande prislista tillgänglig på https://www.cookietractor.se/. Om Kunden önskar säga upp Tjänsten ska detta ske 30 dagar innan nästkommande betalningsperiod startar. 

Betalningstiden är trettio (30) dagar netto efter det att fakturan kommit kunden till handa. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt 4 och 6 § räntelagen (1975:635) från förfallodagen till dess att full betalning sker.

I det fall betalning av Tjänsten är mer än 30 dagar sen har Leverantören rätt att stänga av Tjänsten för Kunden.

5.  Avtalstid

Detta avtal gäller från godkännande och tills vidare. Avtalet kan när som helst sägas upp av Kunden skriftligen till info@cookietractor.se. Kunden har rätt att använda tjänsten för innevarande betalningsperiod även när avtalet är uppsagt. Vid uppsägning av avtalet sker ej återbetalning för innevarande betalningsperiod.

6. Immateriella rättigheter

Leverantören behåller alla rättigheter och intressen i och till Tjänsten, inklusive, utan begränsning, all programvara som används för att tillhandahålla Tjänsten och alla logotyper och varumärken som reproduceras via Tjänsten, och denna överenskommelse ger inte Kunden några immateriella rättigheter i Tjänsten eller någon av dess komponenter.

7. Skadeståndsansvar

Parterna ansvarar endast för direkt skada enligt detta avtal. Maximal ersättning är begränsad till summan av de senaste 12 månadernas kostnaderna för Tjänsten.

8. Ändring av avtal

Ändringar av detta avtal ska meddelas Kunden skriftligen. Ändringar träder i kraft vid början av nästkommande betalningsperiod. Fortsatt användning av tjänsten innebär acceptans av de modifierade villkoren i avtalet.